ناراحت نشیدها، ولی واقعا مردها روز به روز چند رو میشن و از ارزش انسانی فاصله میگیرن، فقط دنبال اهداف خودشون هستند، بهمین خاطر ازدواج یک ریسکه ؟ ... خوب که فکر می بینید متاسفانه حتی سلام آقایون با حیله شده که این تاسف داره .